สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน รณรงค์ยุติความรุนแรง

  
    สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งมินิมาราธอน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ดร. สนธยา เครือเวทย์ อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมเดิน –วิ่งมินิมาราธอน ภายใต้ชื่องาน “ยุติความรุนแรงมินิ” รณรงค์ให้เกิดกระบวนการป้องกัน และยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และสามารถแก้ไขที่ต้นเหตุของความรุนแรงได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. ที่สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน
สถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว นั้นเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านป้องกัน คุ้มครอง และแก้ไข โดยอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ การกระทำความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวที่มีความอ่อนแอ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านความเยาว์วัย ความชราภาพ หรือแม้แต่ความบกพร่องในความสามารถในการดำรงชีพและด้วยความพิการ ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระทำความรุนแรงทางกายภาพต่อร่างกายจิตใจบุคคลในครอบครัว ซึ่งทวีความรุนแรงและใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://attorneyrun.wixsite.com/anti-violence-2018 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00 น. และสามารถสมัครได้ที่หน้างานในวันที่ 4 สิงหาคม 2561
 
7 กรกฎาคม 2561 , 17:06 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย