มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ศาสตราจารย์ นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา ที่โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2561 โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมถวายพระพร ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร และนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ “ตามรอยคำสอนพระราชบิดา” เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ยังทรงนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การจัดการป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีไทยอีกด้วย อันเป็นที่ปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวไทย
 
8 กรกฎาคม 2561 , 15:09 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย