ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงความคืบหน้าโครงการ บัตรเกษตรสุขใจ

  
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงความคืบหน้าโครงการ “บัตรเกษตรสุขใจ” สนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตร
นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งด้านการพัฒนาตนเอง ในการให้ความรู้ทางการเงิน และส่งเสริมการออม มาตรการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร เพื่อจ้างงานผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพ และมาตรการลดภาระหนี้สินในระบบและนอกระบบ ด้วยโครงการต่าง ๆ
ด้านการดำเนินการตามโครงการ “บัตรเกษตรสุขใจ” โดยได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตร โดยให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ และใช้ QR Code แทนการใช้เงินสดเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐระยะเวลาการให้สินเชื่อ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐบาลช่วยเหลือ ร้อยละ 2 และ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือ ร้อยละ 1) ในระยะแรก ธ.ก.ส. กำหนดเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศ 898,484 ใบ จาก 1,019 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเป้าหมาย 14,789 ใบ จาก 36 สาขา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจ่ายบัตรกับเกษตรกร
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบของ ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ จำนวน 9,693 ราย พบตัวแล้ว 6,983 ราย ยอดเงินสนับสนุนสินเชื่อ 27.9 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 4,913 ราย
 
9 กรกฎาคม 2561 , 20:03 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย