สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 เผยครม. ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ไปอีก 1 ปีเต็ม..//

  
    สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 เผยภาษีมูลค่าเพิ่มส่งผลดีต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการส่งออก หลังคณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไปอีก 1 ปี..//
นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 เปิดเผยว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แวต เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐบาลประกาศใช้ ในปีพ.ศ. 2535 ทดแทนภาษีการค้าที่ใช้อยู่เดิม เดิมผู้ประกอบการจะเรียกเก็บภาษีการค้าในอัตราที่สูงทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาสินค้าสูง เมื่อเปลี่ยนจากภาษีการค้าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มผู้บริโภคจะได้รับผลตอบแทนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตหรือขั้นตอนการขาย ซึ่งทำให้ราคาสินค้าถูกลง ขณะเดียวกันยังส่งผลดีต่อผู้ส่งออกคือ สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อในกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด เนื่องจากตอนที่ขายสินค้าไปยังต่างประเทศได้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปในช่วงการผลิตได้ ร้อยละ 100 สามารถควบคุมราคาต้นทุน และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้
ทั้งนี้ ภาษีทุกประเภทที่เรียกเก็บ ได้นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านสวัสดิการสังคม หรือใช้นโยบายภาษีด้านสวัสดิการของรัฐ นโยบายภาษี เช่น ถ้าบริษัทใดที่จ้างคนที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือคนพิการ เข้าทำงานสามารถนำรายจ่ายที่จ่ายไปให้กับบุคคลทั้งสองประเภทนี้ มาหักเป็นรายได้ได้ถึง 2 เท่า
 
10 กรกฎาคม 2561 , 14:27 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด