คณบดีบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนุนการจัดตั้งกระทรวงใหม่ด้านการวิจัยและนวัตกรรม..//

  
    คณบดีบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยเห็นด้วยกับการจัดตั้งกระทรวงใหม่ กระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.เสนอ ..//
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการตั้งกระทรวงใหม่ชื่อ กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ เพื่อเป็นกระทรวงที่เป็นแหล่งรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 84 แห่ง เอกชน 73 แห่ง รวมทั้งสถาบัน/หน่วยงานวิจัย 11 แห่ง เข้าด้วยกัน ส่วนตัวนั้น เห็นด้วยกับการที่จะมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมา เพื่อร่วมกันสร้างนักวิจัย ต่อยอดนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบให้สูง ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งบริหารนวัตกรรมที่ลดต้นทุน ลดเวลา การประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ หุ่นยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่แล้ว และพร้อมที่จะสร้างบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของประเทศ พัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งระบบ เป็นการปฏิรูปทั้งบุคลากรและองค์ความรู้ เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไทยพ้นจากฐานะประเทศรายได้ปานกลางต่อไป
อย่างไรก็ตามการดำเนินการจัดตั้งกระทรวงต้องมีหน่วยงานกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดของโครงสร้าง อัตรากำลัง และระบบงานที่จะต้องเชื่อมโยงกัน ส่วนเรื่องชื่อกระทรวงอย่างเป็นทางการนั้น จะต้องมีการหารือกับทุกภาคส่วนต่อไปเพื่อให้ชื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของกระทรวง คาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นรูปธรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
10 กรกฎาคม 2561 , 18:33 น. , อ่าน 257  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด