จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรในระบบดิจิทัล 4.0

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรในระบบดิจิทัล ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกร อิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตนผ่านมือถือ
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้ฐานข้อมูลต่าง ๆของเกษตรกรจะมีผลในด้านการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตร รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตรในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2557 โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เมื่อได้เริ่มทำการเกษตรใหม่และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวคล้ายสมุดทะเบียนบ้าน ทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วทำการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน จนกระทั่งปัจจุบัน ปี2561 ได้เพิ่มแอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK เป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรในระบบดิจิทัล 4.0 ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองผ่าน smart phone เพื่อให้เกษตรกรกว่า 7 ล้านครัวเรือน สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากภาครัฐ ลักษณะที่ตั้งแปลงโดยแสดงในรูปแบบแผนที่ทำให้ทราบถึงความเหมาะสมของพืชกับดินที่ปลูกตามหลักโซนนิ่ง เพื่อประกอบการวางแผนด้านการผลิตของตนเอง และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือมาตรการอื่น ๆ จากทางภาครัฐอีกด้วย
ด้านนางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 140,000 ครัวเรือน ให้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK ที่สามารถดาวโหลดผ่านมือถือ ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตร หรือข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เลขทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก หรือเบอร์โทรศัพท์ที่เคยแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
 
11 กรกฎาคม 2561 , 13:07 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย