กลุ่มลำไยคุณภาพแปลงใหญ่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งกระจายลำไยให้เกษตรกร..//

  
    เกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งกระจายผลผลิตลำไยออกสู่ตลาด พร้อมเจรจาเชื่อมโยงสถานประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ ..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาคเหนือมีพื้นที่การปลูกลำไย กว่า 300,000 ไร่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกลำไยมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากช่วง เดือนกรกฎาคม-กันยายน ทั้งนี้ ได้แบ่งการแก่ของผลผลิตลำไย ตามสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจาก โซนใต้ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง สันป่าตอง แม่วาง หางดง ดอยหล่อ ดอยเต่า ฮอด แม่แจ่ม อมก๋อย สะเมิง ตามด้วยโซนกลาง คืออำเภอสารภี สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันทราย แม่ริม เมืองเชียงใหม่ แม่ออน และสุดท้ายโซนเหนือคือ อำเภอเชียงดาว ฝาง พร้าว แม่แตง แม่อาย เวียงแหง ไชยปราการ
สำหรับ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีพื้นที่การผลิตลำไยประมาณ 11,200 ไร่ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการส่งเสริมตามระบบการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ มีสมาชิก 80 ราย พื้นที่ 850 ไร่ และทำแปลงเรียนรู้ โดยมีนางพรพรรณ คำพิงค์ชัย เจ้าของแปลงเรียนรู้ของกลุ่ม ได้แบ่งพื้นที่14ไร่ ผลิตลำไยบริโภคสดคุณภาพ ทางกลุ่มได้ทำแผนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5 ข้อ คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การร่วมกันจัดการกลุ่ม บริหารตลาดและยกระดับคุณภาพผลผลิต ทั้งนี้ ในปีนี้ทางกลุ่มได้ทำขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 3,000,000บาท เพื่อกระจายผลผลิตลำไย สำหรับเกษตรกรในแปลงใหญ่รวมถึงเกษตรกรนอกแปลงใหญ่โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะมีการเจรจาเชื่อมโยงตลาดกับผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่ รวมถึงการบริหารจัดการทั้งหมด โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมบูรณาการวางแผนการจัดการทั้งระบบเพื่อส่งเสริมพัฒนาพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
11 กรกฎาคม 2561 , 16:24 น. , อ่าน 46  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด