บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา..//

  
    เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561..// ที่วัดหัวฝาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 50 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข รักษาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา"นั่นเอง
 
26 กรกฎาคม 2561 , 10:11 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด