มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมบวชเนกขัมมจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  
    คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจร่วมบวชเนกขัมมจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561
คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดละซึ่งกิเลสและเป็นหนทางให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้ธรรมะ ได้ฝึกอบรมจิตภาวนาด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสุขในชีวิต มีสติ มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินชีวิต การทำงาน เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและสังคมอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการบวชเนกขัมมจาริณีครั้งนี้ และเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวช โดยชุดบวชและค่าอาหาร คนละ 1,000 บาท หรือบริจาคตามจิตศรัทธา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3625, 0-5394-3631 หรือ 0-5394-3634
 
30 กรกฎาคม 2561 , 18:00 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย