ตำรวจภูธร ภาค 5 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูตรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561

  
    ตำรวจภูธร ภาค 5 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัย ให้กับครูตำรวจ D.A.R.E. ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน
ที่โรงแรมอโมราท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5 จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. ประจำปี 2561 ตามนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยการให้ความรู้ การสร้างทักษะ การตัดสินใจ และวิธีการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้สารเสพติดต่าง ๆ ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง โดยมีพลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธาน
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานของครูตำรวจ D.A.R.E เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในยุคปัจจุบัน จึงจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ และพัฒนาเทคนิควิธีการสอนใหม่ การสร้างแรงบันดาลใจและปรับปรุงกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เท่าทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
ทั้งนี้ โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวมจำนวน 14 รุ่น ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 8 ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ครูตำรวจ D.A.R.E. ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ระดับทอง และระดับเงิน รวมทั้งสิ้น 184 คน
 
1 สิงหาคม 2561 , 15:50 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย