วิสาหกิจชุมชนฯ ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ชูเกษตรอินทรีย์สร้างรายได้..//

  
    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านห้วยบง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ชูเกษตรอินทรีย์ผลิตพืชผักปลอดภัย สร้างรายได้ ดูแลสุขภาพคนในชุมชน..//
นายประจักษ์ศิลป์ บุทู ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านห้วยบง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เดิมเกษตรกรในพื้นที่บ้านห้วยบง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน และต้นยาสูบ ซึ่งใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ มีรายจ่ายสูง จึงได้หันมาปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชอินทรีย์ตั้งปี 2550 เป็นต้นมา สร้างรายได้ให้กับครอบครัว หยุดการใช้สารเคมี ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ได้กินผักปลอดภัย เศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ เช่น ต้นของข้าวโพดฝักอ่อน มูลวัว มูลกระบือ ได้นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ในแปลงเกษตร
ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านห้วยบง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกกว่า 50 คน พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เน้นการปลูกพืช ผัก อินทรีย์ 6 ชนิด ส่งให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ทั้งข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ กระเจี๊ยบเขียวอินทรีย์ แตงร้านอินทรีย์ ถั่วแขกอินทรีย์ ถั่วเข็มอินทรีย์ ถั่วฝักยาวอินทรีย์ พืชสมุนไพร สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก อนาคตข้างหน้า จะได้มีการเพิ่มชนิดของพืช และพร้อมที่จะกระจายผลผลิตออกสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆอีกทางหนึ่ง
 
3 สิงหาคม 2561 , 16:19 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด