จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง

  
    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง เสริมสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และรายได้แก่ชุมชน นำร่อง 1 ใน 9 แห่งทั่วประเทศ
ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ตามรอยสักการะ 108 พระปฏิมา พระบรมธาตุ พุทธรัตนมณี มรดกของแผ่นดิน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีตัวแทนมัคคุเทศก์ เครือข่ายท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับวัด ทั้ง 9 แห่ง ที่ได้กำหนดให้เป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญ ศาสนสถานสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ,พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ,พระอัฎฐารส วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ,พระธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ,วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ,พระธาตุวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ,พระธาตุวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และวัดเชียงมั่น วัดแห่งแรกของนครเชียงใหม่
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้วัด และศาสนสถานได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา ที่มีศักยภาพความพร้อม ในการรองรับนักท่องเที่ยว เสริมสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเพื่อวางระบบการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญ ในมิติทางศาสนา และยังเป็นการส่งเสริมให้วัด และศาสนสถาน ได้เปิดพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน เพื่อการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
 
3 สิงหาคม 2561 , 19:15 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย