ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลง ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาสก่อน ผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัว
นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาสก่อน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ด้านของรายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นมาก ร้อยละ 82.0 ตามผลผลิตอ้อยโรงงานและข้าวนาปรัง เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำเอื้ออำนวย สำหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และลิ้นจี่ลดลงตามพื้นที่เพาะปลูก ด้านราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ส่วนสำคัญจากราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังเพิ่มขึ้นตามความต้องการของต่างประเทศ ประกอบกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และลิ้นจี่สูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลง สำหรับราคาอ้อยโรงงานลดลงตามผลผลิตที่มากขึ้นและราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ลดลง ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากผลผลิตน้ำตาลและการสีข้าวตามวัตถุดิบภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งผลผลิตสินค้าแปรรูปผักผลไม้แช่แข็งและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งออกขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนตามความต้องการจากต่างประเทศ ส่วนผลผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปรับลดลงสู่ระดับปรกติ
ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนยังเป็นกลุ่มหลักที่ขยายตัว เครื่องชี้การท่องเที่ยวที่สำคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักแรมของที่พักแรมในภาคเหนือ
ด้านการใช้จ่ายภาครัฐปรับดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงเล็กน้อย การลงทุนภาคเอกชนในส่วนของการก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับไตรมาสก่อน แต่การลงทุนเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกยังดีต่อเนื่อง
 
4 สิงหาคม 2561 , 11:52 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย