จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด วางแนวทางการในการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ปุ๋ยสั่งตัด
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรในปี พ.ศ.2557 โดยจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ครอบคลุมทั้งที่ 25 อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดหรือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใช้สารเคมี ควบคู่ไปกับนโยบายต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งเป็นจุดบูรณาการหน่วยงานวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการจัดทำเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบระดับอำเภอและสมาชิกศูนย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ตลอดจนทราบปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์ดิน การจัดทำแปลงเรียนรู้
ทั้งนี้ การใช้ปุ๋ยเคมีแบบ "สั่งตัด" คือ การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ โดยนำข้อมูลชุดดินและข้อมูล เอ็น-พี-เค ในดินมาประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรปุ๋ย และกำหนดปริมาณปุ๋ยในการปลูกพืช เป็นการใช้ปุ๋ยเคมีตามชุดดินและค่าวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้ ยังนำปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช เช่น พันธุ์พืช แสงแดด อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ มาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย
 
4 สิงหาคม 2561 , 15:47 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย