มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนของประเทศจีน สนับสนุนธุรกิจแบบแบ่งปัน

  
    วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนของประเทศจีน ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอล สนับสนุน “ธุรกิจแบบแบ่งปัน” ธุรกิจแนวใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิตอล
นายดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center และสาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แนวคิดเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy) และการวางแผนการตลาดตามแนวทาง Marketing 4.0 ถือเป็นสองแนวคิดทางธุรกิจแนวใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ ความก้าวหน้าทางดิจิตอล ที่ช่วยเปลี่ยนผ่านและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการสมัยใหม่ต้องเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจเชิงแบ่งปัน ซึ่งธุรกิจในเชิงแบ่งปัน กำลังจะมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เป็นยุคดิจิตอล ธุรกิจในลักษณะนี้จะเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ต้องสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยให้เข้าสู่ธุรกิจในเชิงแบ่งปัน หรือ Sharing Economy คือ องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเชิงดิจิตอล รวมไปถึงนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมาสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้ และที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการที่จะมาบริหารจัดการในธุรกิจเหล่านี้ ขณะนี้ทุกอย่างได้ย้ายขึ้นอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้ต้องการผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและการบริหารธุรกิจแต่ละประเภทควบคู่กันไป ดังนั้น วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการเอกชนที่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล ขณะเดียวกันมีองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรสนับสนุนธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ยังจะเป็นการเปิดพรมแดนความรู้ทางธุรกิจและการวิจัยการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนสะท้อนภาพปัญหา ความท้าทายใหม่ ๆ ที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชนจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอล
 
5 สิงหาคม 2561 , 19:51 น. , อ่าน 52  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย