จังหวัดเชียงใหม่ ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  
    ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด และเพื่อเป็นการเตรียมจัดทำแผนในปีต่อไป โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะร่วมกันผลักดัน นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างตรงจุด นำปัญหาจากการดำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่, การบำบัดรักษา เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ,การสกัดกั้น ปราบปรามเพื่อทำลายเครือข่ายการค้า และการจัดกลไกบริหารจัดการอย่างบูรณาการในทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
 
6 สิงหาคม 2561 , 14:20 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย