กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนวิสาหกิจชุมชนที่อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด..//

  
    กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร มาแปรรูปถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ ลดการเผาในพื้นที่ ..//
นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 19,000 ไร่ หลังจากการเก็บเกี่ยว แกะเปลือก และกระเทาะเมล็ดข้าวโพดแล้ว จะมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพด กว่า 3 ล้าน กิโลกรัมต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่จะเผาทำลายซังและเปลือกข้าวโพด ทำให้เกิดสภาวะหมอกควัน อากาศเป็นมลพิษ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาวและเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง ดำเนินการนำซังข้าวโพดมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ไร้ราคา นำมาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งถ่านอัดแท่งซังข้าวโพดของวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น ไม่แตกประทุและแตกหักยาก โดยจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 20 บาท ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน หรือสนใจสินค้า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ วิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 มีสมาชิก 15 คน และได้นำซังข้าวโพดมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่ง เพิ่มมูลค่า นับว่าเป็นแบบอย่างในการหยุดการเผาที่เป็นรูปธรร มเกษตรกรมีรายได้จากการขายซังข้าวโพดในราคากิโลกรัมละ 1 บาท จากที่ไม่มีราคาเผาทิ้งกันโดยเปล่าประโยชน์ และถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกษตรกรไถกลบทดแทนการเผาเพื่อให้โครงสร้างดินดี เพิ่มอินทรียวัตถุ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการเผา ลดหมอกควัน ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
 
7 สิงหาคม 2561 , 12:08 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด