ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จัดสัมมนานำแนวทางมาปรับปรุงการดำเนินงาน..//

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สัมมนาอุตุนิยมวิทยาการบินสู่ดิจิทัล เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ หวังเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบิน ...//
ที่ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จัดการสัมมนา “อุตุนิยมวิทยาการบินสู่ดิจิทัล” ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบิน สื่อมวลชน ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กว่า 50 คน เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตามประเด็นปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนำความต้องการดังกล่าว มาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยมีดร.ภูเวียง คำประมินทร์ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการเพิ่มศักยภาพอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อก้าวสู่ดิจิทัล
ทั้งนี้ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ร่วมกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ประกาศเป็นเงื่อนไขว่าประเทศสมาชิกของ WMO ที่มีการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินต้องจัดทำ “ระบบบริหารควบคุมคุณภาพการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน” และต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 นั้น ในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นำระบบนี้มาประยุกต์ใช้ในการบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2561
 
8 สิงหาคม 2561 , 10:17 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด