เชียงใหม่ จัดประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการเกษตร..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นร่วมกำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการเกษตรให้กับประชาชน ..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งปลัดอำเภอ กลุ่มแกนนำเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดต่างๆ อาทิ หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม มะม่วง สตอเบอรี่ กว่า 100 คน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ชาติพันธุ์ สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงและที่ราบเชิงเขา ทำให้มีพันธุ์พืชที่หลากหลาย รวมถึงเป็นตัวจำแนกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม จะได้นำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับ มากำหนดทิศทางแผนการบูรณาการแก้ไขข้อจำกัดที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี ที่ว่า“ เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง” ต่อไป
 
8 สิงหาคม 2561 , 15:18 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด