จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ “รักษ์แม่ข่า”
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละภาคส่วน รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านของแต่ละภาคส่วนว่า ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในเรื่องของระบบการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำลงไปในคลองแม่ข่า ซึ่งจะต้องดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนริมคลองแม่ข่าให้รู้สึก “รักษ์แม่ข่า” พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเร่งหารือเกี่ยวกับรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการในการดูแล รักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าให้สวยงามอย่างยั่งยืน ซึ่งการประชุมในครั้งต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการหารือและการเริ่มดำเนินงานตามแผนที่ได้หารือร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นกลไกในการประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 “รวมน้ำใจ คืนน้ำใสให้น้ำแม่ข่า ฟื้นฟูรักษาวิถีชุมชนและนิเวศธรรมชาติ” ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้คลองแม่ขามีน้ำไหลเวียนตลอดทั้งปี และคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่ามีคุณภาพที่ดีขึ้น
 
8 สิงหาคม 2561 , 16:15 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย