กรมทางหลวง ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3..//

  
    กองฝึกอบรม กรมทางหลวง เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์..//
เจ้าหน้าที่กองฝึกอบรม กรมทางหลวงพร้อมด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงกว่า 80 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยนำกลไกภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆทั้งนโยบายรัฐบาล และกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนมากขึ้น
นอกจากนี้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และการผลิตรายการวิทยุทั้งภาคภาษาไทยกลาง และภาคภาษาชนเผ่า ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานด้านการสื่อสารและงานประชาสัมพันธ์องค์กรต่อไป
 
9 สิงหาคม 2561 , 11:58 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด