ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผึ้งโลก (Wold Bee Day)

  
    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผึ้งโลก “บทบาทของผึ้งในภาคการเกษตรและระบบนิเวศน์ของไทย”
ที่ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานวันผึ้งโลก(Wold bee day ) ภายใต้การจัดงาน ”บทบาทของผึ้งในภาคการเกษตรและระบบนิเวศของประเทศไทย” มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่างๆ เกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้ง เกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย ผู้เลี้ยงผึ้งทั่วไป ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน
โดยในประเทศไทยนั้น ได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์แมลงช่วยผสมเกสรตามธรรมชาติ และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยผสมเกสรพืชทางการเกษตร แมลงผสมเกสร ในภาคการเกษตรของประเทศไทย ได้แก่ ผึ้งมิ้ม ผึ้งหลวง ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง และชันโรง ในปี 2560 ประเทศไทยได้มีการเลี้ยงผึ้งในระดับอุตสาหกรรม สามารถผลิตน้ำผึ้งได้เป็นอันดับ 34 ของโลกและเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ จำนวน 1,215 ราย เลี้ยงผึ้ง จำนวน 353,724 รัง สามารถเก็บน้ำผึ้ง ได้มากกว่า 10,000 ตัน ส่งออกน้ำผึ้งลำไยไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และเมียนมาร์ จำนวน 8,267.38 ตัน คิดเป็นมูลราคา 634.48 ล้านบาท นอกจากนี้ผลพลอยได้จากการเลี้ยงผึ้ง สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ได้โดยตรงแล้ว ยังนำผลิตภัณฑ์ผึ้ง มาทำการแปรรูปก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกอย่างหนึ่งด้วย ถึงอย่างไรก็ตามผึ้งตามธรรมชาติ ผึ้งที่เลี้ยง ตลอดจนเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง ต่างได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช และการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น
โดยหวังว่าการจัดงานวันผึ้งโลก (Wold Bee Day) ในครั้งนี้ จะเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทยและสร้างประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงผึ้ง ผู้ปลูกพืช ตลอดจน ส่งผลดีและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเกิดความยั่งยืนต่อไป
 
9 สิงหาคม 2561 , 15:12 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   บรรหาร สุยะ