สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาช่องทางการรับ ส่ง ข่าวสารในยุคติจิตอล ให้เครือข่ายวิทยุประชารัฐในพื้นที่ภาคเหนือ

  
    สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยุประชารัฐในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หวังพัฒนาช่องทางการรับ ส่ง ข่าวสารในยุคติจิตอล ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยุประชารัฐ ที่ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมโรยัลเพนนิลซูลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์รักษาเครือข่ายวิทยุประชารัฐ ในระดับส่วนกลาง และระดับพื้นที่ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการรับ ส่ง ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมมากที่สุด โดยมีคณะผู้บริหารสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายวิทยุประชารัฐในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กว่า 50 คน ร่วมรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับวิธีการรับข่าว ส่งข่าว วิทยุประชารัฐ และร่วมเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อว่า ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต้องให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่นำมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีที่ประชาชนเกิดความเดือดร้อน วิทยุประชารัฐ สามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับรู้ เข้าถึงการช่วยเหลือได้ และนำเสนอผลสะท้อนของปัญหาต่างๆให้หน่วยงานภาครัฐได้รับรู้ผลจากการให้ความช่วยเหลือนั้นด้วย จากความก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิทยุประชารัฐ จะต้องมีพัฒนาช่องทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารรูปแบบดิจิตอล คือ ทางโซเชียลมิเดียต่างๆด้วย เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปถึงประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
 
10 สิงหาคม 2561 , 17:42 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   บรรหาร สุยะ