กสศ. เตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เตรียมลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์ สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับพื้นที่และนโยบาย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย เช่น สาธารณสุขจังหวัด อสม. อพม. ตลอดจน ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 กำหนดให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา( กสศ.)มีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และ แนวทางการดำเนินงานโดยให้รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เพื่อให้การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
 
10 สิงหาคม 2561 , 17:42 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย