จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการเตรียมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า เน้นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการเชิงรุกเตรียมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า เน้นการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ มุ่งแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ
นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้คณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ร่วมกันถอดบทเรียนจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหามาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และวางแผนในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จากการถอดบทเรียนของคณะทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ได้วางมาตรการในการดำเนินการ ปี 2562 มุ่งเน้นการดำเนินการเชิงรุกใน 4 ด้าน คือ เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้น , การน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับ 25 อำเภอ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันไฟป่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน , มุ่งเน้นการปรับแผนและมาตรการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน เพื่อ “ชาวเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่และเศรษฐกิจที่ดี” ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง"
 
30 กันยายน 2561 , 16:24 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย