ธ.ออมสิน เชิญชมนิทรรศการธนาคารภูมิปัญญาไทย วันที่ 1-7 ตุลาคม 2561 นี้

  
    ธนาคารออมสิน จัดโครงการธนาคารภูมิปัญญาไทย น้อมนำหลักคำสอน ร.9 เป็นแรงบันดาลใจหวังคนไทยกลับถิ่นพัฒนาบ้านเกิดสู่ความยั่งยืน
นางพิชญสินี ตั้งตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมีนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน ตามแนวทางการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ พร้อมน้อมนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนพัฒนาและสร้างสังคมไทยสู่ความยั่งยืน
สำหรับ โครงการธนาคารภูมิปัญญา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาสู่สากล เนื่องจากคุณค่าของภูมิปัญญาสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างองค์ความรู้ และสร้างผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลาย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง การต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ และกระตุ้นให้คนไทยกลับไปยังถิ่นฐานรักบ้านเกิด เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับไปสร้างสรรค์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยโครงการดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดผ่านนิทรรศการภูมิปัญญาไทย (Thai Local Wisdom) เพื่อ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาของประเทศไทย เริ่มจากคุณค่าจากวัตถุดิบธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภายในนิทรรศการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนวัตถุดิบของไทย แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางธรรมชาติ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นสุข สะท้อนบทบาทของคนที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ส่วนความคิดสร้างสรรค์ของไทย แสดงถึงองค์ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทาง สังคม ภูมิศาสตร์และธรรมชาติเพื่อความอยู่รอด และส่วนโอกาสของผู้พบเห็น แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบด้านวิทยาการสมัยใหม่ แต่ภูมิปัญญาไทยยังสามารถปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์ผสมผสานเข้าได้กับทุกยุคทุกสมัย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการธนาคารภูมิปัญญาไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5208-0500 ต่อ 1
 
1 ตุลาคม 2561 , 20:19 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม