มช. ร่วมกับ สสส. พัฒนาศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนเตรียมรับสังคมสูงวัย

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ให้คำแนะนำในการออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สร้างศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Universal Design Center – Chiang Mai University (UDC-CMU)
ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาทั่วไปในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงบ้าน และสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยมีห้องตัวอย่าง ลักษณะพื้นที่ อุปกรณ์ช่วยเหลือในการอยู่อาศัยที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ แผนกรังสีวิทยา ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และห้องนวัตกรรมพื้นถิ่นในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 20 ซึ่งจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งโครงการพัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบบริการวิชาการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอคำปรึกษาในการปรับปรุงและออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. โทร. 0-5394-2828 ต่อ 121 หรือ Facebook : ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Universal Design Center – CMU
 
1 ตุลาคม 2561 , 20:20 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม