เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงข้อมูลสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล DOAE Farmbook..//

  
    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน หลังนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเกษตร ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทางภาคการเกษตร เพื่อรองรับหรือกำหนดนโยบายต่างๆแก่ทางภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ มีความทันสมัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล DOAE Farmbook พร้อมการตรวจสอบข้อมูลทั้งภาคสังคมการประชาคม รวมทั้งการตรวจสอบพื้นที่จริงพร้อมวาดแปลงเพาะปลูกโดยกำหนดค่าพิกัด GPS เพื่อเป็นฐานรองรับนโยบาย อาทิ โครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว , โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ, โครงการโซนนิ่งพืช ,โครงการตามไทยนิยมยั่งยืน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวนกว่า 180,000 ครัวเรือนจาก25 อำเภอ โดยมีเป้าหมายการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 112,800 ครัวเรือน อย่างไรก็ตามได้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมให้กับบุคลากร เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบริการให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง สำหรับเกษตรกร สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านทุกแห่ง
 
4 ตุลาคม 2561 , 15:21 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด