ชาวบ้านอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพาะเห็ดโคนน้อยเสริมรายได้..//

  
    เกษตรกรที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพาะเห็ดโคนน้อย สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ..// นายปรีชา ปาสอน ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยเต่า เปิดเผยว่า ประชาชนอำเภอดอยเต่าส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะปลูกทั้งลำไย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้ง พืช ผัก ไม้ผลต่างๆ โดยช่วงระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้มีการรวมกลุ่มกันเพาะเห็ดโคนน้อย ปัจจุบันมีสมาชิกในชุมชนดอยเต่า 2 จำนวน 27 คน ทำการเพาะเห็ดโคนน้อยใน 1 โรง เรือน จำนวน 250 ก้อน ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวการผลิตได้ช่วง 15-20 วัน ให้ผลผลิต 7-8 ขีดต่อก้อน ขณะนี้มีการผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่าวันละ 10 กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท ส่งขายภายในตลาดชุมชนดอยเต่า 2 เท่านั้น ซึ่งผลผลิตของกลุ่มยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ที่เกษตรกรชุมชนดอยเต่า 2 สนใจเพาะเห็ดโคนน้อย เนื่องจากเห็ดโคนน้อย เป็นที่นิยมบริโภคของคนในอำเภอดอยเต่าและอำเภอใกล้เคียง สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ซึ่งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
 
5 ตุลาคม 2561 , 16:58 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด