อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตลำไยนอกฤดู ..//

  
    เกษตรกรอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตลำไยนอกฤดู หวังบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ สร้างรายได้ให้เกษตรกรตลอดปี..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยของอำเภอดอยเต่า ทำเกษตรแปลงใหญ่ลำไย เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน สามารถทำงานในเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรมีอำนาจต่อรองเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ในต้นทุนที่ต่ำลง ด้านนายปรีชา ปาสอน ประธานแปลงใหญ่ลำไย อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลำไย มีการบริหารจัดการลำไยโดยมีแผนการผลิตลำไยนอกฤดูให้มีการเก็บเกี่ยวสู่ตลาดตลอดปี เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไย ซึ่งช่วงนี้ราคาลำไยนอกฤดู เกรด Aและ AA ราคาอยู่ที่ 35-38 บาทต่อกิโลกรัม สร้างรายได้อย่างงามให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังได้มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพตามที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำ ทั้งการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่ม แบบฝาชีหงาย การลดต้นทุนการผลิต โดยใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันการกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
 
6 ตุลาคม 2561 , 14:15 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด