มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย..//

  
    มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 1 ใน 5 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2019..// ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2019 โดย 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ อันดับ 1 University of Oxford อันดับ 2 University of Cambridge อันดับ 3 Stanford University อันดับ 4 Massachusetts Institute of Technology และอันดับ 5 California Institute of Technology ส่วนอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ได้แก่ อันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 801–1000 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอันดับ 1001เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ การจัดอันดับได้ใช้ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) Teaching (30%) 2) Research (30%) 3) Citations (30%) 4) Industry Income (2.5%) และ 5) International Outlook (7.5%)
 
6 ตุลาคม 2561 , 15:41 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด