สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำเสนอผลการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ และระดมความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงรายงานการศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เพื่อระดมความคิดเห็น ปรับปรุงรายงานการศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลสรุปของการศึกษา ทั้งในประเด็นปัญหา อุปสรรคของการบริหารจัดการน้ำ และข้อสรุปของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่จะทำให้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น จังหวัด และต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง รวมทั้งตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การศึกษาและประเมินผลลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้สรุปจำแนกปัญหาและข้อจำกัดไว้ 5 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านปริมาณน้ำ, ปัญหาด้านคุณภาพน้ำ, ปัญหาด้านองค์กรและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ, ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม, ปัญหาด้านประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม
 
8 ตุลาคม 2561 , 16:40 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย