ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบแนวนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 คน..//

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 คน ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ..// สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 29 ตำแหน่งใน 29 จังหวัด โดยเพิ่มเติมจาก 3 ตำแหน่งเป็น 4 ตำแหน่ง จำนวน 7 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เกษียณอายุราชการและโยกย้าย รวม 3 ราย ได้แก่ 1.)นายวิรุฬ พรรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2.)นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 3.)นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังดำรงตำแหน่งเดิม คือ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ส่วนนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 คน เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่ในการกำกับดูแลแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการต่างๆ และชี้แจงความเข้าในการปฏิบัติงานทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านกิจการพิเศษ ตลอดจนมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดที่จะต้องดำเนินงาน พร้อมเน้นย้ำการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
 
8 ตุลาคม 2561 , 17:10 น. , อ่าน 63  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด