จ.เชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวาระจังหวัด

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม และมีคณะทำงานระดับอำเภอ หมู่บ้าน ในพื้นที่ 25 อำเภอ จาก 2,066 หมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ VDO Conference จำนวนกว่า 6,000 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ ร้อยละ 30 ของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และเลี้ยงสัตว์ตามที่จำเป็น ไว้บริโภคเอง หากเหลือจากการบริโภค ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยมีดำเนินการขับเคลื่อนในระยะเวลา 1 ปี สำหรับช่วง 6 เดือนแรก จะเป็นการติดตามประเมินผล ความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าในการดำเนินงาน และเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี จะมีการติดตามความสำเร็จในการดำเนินงาน โดยการจัดประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดวาระที่จะทำพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และมีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีความสุข สังคมมีความมั่นคง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป
 
9 ตุลาคม 2561 , 17:01 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม