ผู้ว่าฯ ชม. เผยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท ในปี 2562 หวังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้น
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามวิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลกพร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ สำคัญที่สุดคือการสร้างขีดความสามารถของคน ด้านการศึกษาส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เยาวชน ได้รับการพัฒนาดูแลให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถ ที่จะนำสังคมได้ในอนาคต อีกทั้งเชียงใหม่ยังเป็นเมืองแห่งสุขภาพที่มีศูนย์บริการทางการแพทย์ การพยาบาล และการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และในส่วนของการท่องเที่ยว ก็ยังเป็นด้านเศรษฐกิจหลักของจังหวัดที่นำมาสู่การพัฒนาให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เน้นพัฒนาระบบการจัดการ การให้ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนาให้คงอยู่ พร้อมทั้งรองรับการการค้า การลงทุน ที่สามารถเชื่อมโยงส่วนต่างๆ มาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านชนบท โดยส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการเกษตรที่ลดต้นทุนได้ มีการนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงานด้านเกษตรกรรมมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนวิถีแห่งความพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
ทั้งนี้ หากมีการพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองและเศรษฐกิจชนบทได้ดีไปพร้อมๆกัน เชียงใหม่จะมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
9 ตุลาคม 2561 , 17:02 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม