จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รี่..//

  
    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนเกษตรกรผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ ภายในโรงเรือนระบบปิด ..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ ภายในโรงเรือนระบบปิดภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร สร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว โดยฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรจำนวน 2 รุ่น ๆละ 40 คน ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน มาร่วมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งด้านวิชาการและ ฝึกปฎิบัติจริง ด้านสรีระวิทยาสตรอว์เบอร์รี่ เทคนิคการขยายพันธุ์สตรอเบอร์รี่ การผลิตไหลสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรค การจัดการธาตุอาหารในระบบโรงเรือน โรคแมลง ตลอดจนการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน สามารถนำไปต่อยอดในการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยให้ผลผลิตในโรงเรือน สร้างผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี
 
10 ตุลาคม 2561 , 15:46 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด