เกษตร จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ประจำปี 2562

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา และเกิดการพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน
นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ประจำปี 2562 เป็นนโยบายรัฐบาล เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วยการให้เกษตรกรสลับปรับเปลี่ยนปลูกพืชทางเลือกอื่น ที่สามารถสร้างรายได้ทดแทนจากการปลูกข้าว และสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้เกษตรกรในระยะยาว และเกิดการพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรังในรอบ 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2557 – ปี 2561 โดยเกษตรกรจะต้องปลูกพืชตรงตามที่แจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการ และทำการปลูกในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2561 – 28 ก.พ. 2562 หรือเป็นเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ตามความต้องการเกษตรกร ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก ปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป และไม่เกิน 15 ไร่ โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท และห้ามนำพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการกลับไปทำนาปรัง ในฤดูปีการผลิต 2562 ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2561 – 30 เม.ย. 2562
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2478-9 ในวัน และเวลาราชการ
 
10 ตุลาคม 2561 , 17:39 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม