กกต.เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของ จ.เชียงใหม่

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รูปแบบ ภายใน 13 ตุลาคม 2561 นี้
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดพึงจะมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนราษฎร 1,746,840 คน จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คนในจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับประชากร 194,093 คน จังหวัดเชียงใหม่จึงมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 9 คน 9 เขตเลือกตั้ง เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดผู้สนใจ แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รูปแบบ โดยจัดทำความคิดเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเป็นสำคัญ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561
ทั้งนี้ หากพรรคการเมือง ส่วนราชการ หรือบุคคลใดต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดสำเนาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายตามวิธีการที่กำหนด หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ www.ect.go.th/chiangmai โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
10 ตุลาคม 2561 , 17:41 น. , อ่าน 60  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม