องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เผยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย

  
    ทีมนักวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องดื่มจากพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย
ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ทำการวิจัยพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย และคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย ทีมนักวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องดื่มจากพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย จำนวน 8 สูตร โดยได้จำแนกเป็นเครื่องดื่มสูตรร้อน ได้แก่ ชาเขียวอู่หลงผสมดอกมหาหงส์ชนิดต่าง ๆ เครื่องดื่มจากดอกไม้ฤดูฝน เครื่องดื่มจากดอกไม้ปลายฤดูหนาว เครื่องดื่มจากดอกไม้ฤดูร้อน และเครื่องดื่มพร้อมดื่ม สูตรเย็น ได้แก่ ชาเขียวอู่หลงแต่งกลิ่นดอกมหาหงส์พร้อมดื่ม ดอกไม้ฤดูฝนพร้อมดื่ม ดอกไม้ปลายฤดูหนาวพร้อมดื่ม และดอกไม้ฤดูร้อนพร้อมดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและอยู่ในกระบวนการจดแจ้งอนุสิทธิบัตร โดยทีมวิจัยได้คัดเลือกพืชที่มีการนำมารับประทานในท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และยังไม่มีการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด
ทั้งนี้ นักวิจัยได้วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง จากนั้นจึงนำพืชเหล่านั้นมาพัฒนาตามหลักทางอุตสาหกรรมอาหารเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของดอกไม้ที่บานในฤดูฝน ปลายฤดูหนาว และฤดูร้อน รวมทั้งชาเขียวอู่หลงที่ผสมกลีบดอกมหาหงส์ชนิดต่าง ๆ และได้สร้างสรรค์ในรูปแบบของเครื่องดื่มชงร้อน และสูตรเย็นพร้อมดื่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับทรัพยากรท้องถิ่นของประเทศไทย
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ในการศึกษา วิจัย สำรวจรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืช เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การศึกษา วิจัยด้านการอนุรักษ์และการรวบรวมองค์ความรู้จากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรพืชเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญในการต่อยอดและใช้ประโยชน์ เพื่อรักษาทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศให้คงอยู่
 
10 ตุลาคม 2561 , 18:15 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย