พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

  
    พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว นิสิต นักศึกษา ตัวแทนประชาชน เสริมสร้างขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริการชุมชนได้
นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเขียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว นิสิต นักศึกษา ตัวแทนประชาชน Blogger หรือ สื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และบริการตามความพร้อมและอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างและพัฒนาบุคคลากร ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริการชุมชนได้
การจัดกิจกรรมที่ 13 ในครั้งนี้ กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม Rally OTOP ชุมชน ต้องการกระตุ้นให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รับรู้และมองเห็นเสน่ห์ในชุมชนของตนเอง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การพัฒนาด้านท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสาร สร้างการรับรู้ เพื่อขยายผลการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเดินทางเข้ามาใช้บริการในชุมชน และก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
10 ตุลาคม 2561 , 18:18 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย