ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วงเขียว อำเภอสันกำแพง ต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  
    ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วงเขียว อำเภอสันกำแพง น้อมนำแนวทางพระราชดำริ ก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง สืบสานต่อยอดสู่ Young Smart Farmer
นายบุญทรง ยุติธรรม ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วงเขียว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตนเองและครอบครัวได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างพอเพียง โดยเริ่มปรับเปลี่ยนจากการทำนาบนพื้นที่ 10 ไร่ มาเป็นการทำเกษตรผสมผสาน ทั้งการทำนา ปลูกผักสวนครัว ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว สร้างรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น สามารถปลดหนี้ และเริ่มมีเงินออม ซึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้หันมาทำการเกษตรทฤษฎีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะ เชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่เคยหลอกประชาชน ท่านทรงพระราชทานแนวคิดที่ทำได้จริง เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีวันนี้ได้เพราะ “เชื่อในหลวง รัชกาลที่ 9” ก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ภูมิใจที่ได้ทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดสู่คนรุ่นหลัง เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่มีใจรัก มีความมุ่งมั่น ในการทำเกษตรกรรมอย่างพอเพียง บนพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด และได้ฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ สานต่อแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ 13 ต.ค. 61
 
13 ตุลาคม 2561 , 11:52 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย