จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาจาก 7 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม หางดง สันทราย สารภี สันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำเน่าเสีย แหล่งน้ำขัง กำจัดขยะหรือภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุกหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนทั้งจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
14 ตุลาคม 2561 , 10:57 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย