ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  
    ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นทีอำเภออมก๋อย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562 กำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นซ้ำซากจำนวน 62 หมู่บ้าน / หย่อมบ้าน, เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณเขตรอยต่ออำเภออมก๋อยกับอำเภอแม่ระมาด, อำเภอท่าสองยาง และอำเภอสบเมย และการดำเนินงานอย่างเข้มข้นภายใต้แนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งในและนอกสถานศึกษา, พัฒนากลไกการอำนวยการและบริหารจัดการปัญหาในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและสามารถลดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนวงแหวนเชื่อมต่อตำบลอมก๋อย-ตำบลนาเกียน-ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง ให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
 
14 ตุลาคม 2561 , 17:38 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย