เห็ดภูฐาน ช่องทางอาชีพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่..//

  
    เกษตรกรอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวมกลุ่มสร้างงาน สร้างรายได้ เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน หวังเป็นอาชีพให้กับผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุในชุมชน..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน พื้นที่เป็นภูเขาสูง สลับที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 29 กิโลเมตร ชาวบ้านตำบลสหกรณ์ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง มากกว่าทำการเกษตร ประกอบกับโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ละครัวเรือนมีผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ว่างงานในชุมชนจำนวนมาก ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้านนายสมพงษ์ อยู่คง เกษตรกรตัวอย่าง และเป็นปราชญ์ในพื้นที่ กล่าวว่า ได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรกว่า 28 ครัวเรือนทำก้อนเห็ด จำนวน 12,000 ก้อน จำหน่ายก้อนละ 6-8บาท ทำรายได้เข้ากลุ่มกว่า 70,000-90,000 บาท โดยมีการบริหารเป็นค่าแรงในขั้นตอนการผลิตเห็ด ,เก็บออมเข้ากลุ่ม 60 % และ 40% นำมาหมุนเวียนต่อยอดผลิตก้อนเชื้อและขยายต่อสู่กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง เพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน และคนในชุมชนต่อไป
 
15 ตุลาคม 2561 , 11:28 น. , อ่าน 94  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด