สพภ.-เภสัช มช.และเครือข่ายหนุนงานวิจัยยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน..//

  
    สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่าย หนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ..// ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผนึกกำลังนำงานวิจัย ไปต่อยอดจากทรัพยากรที่มีและเป็นเอกลักษณ์ด้วยหลักวิชาการ นำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาสู่การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มีเป้าหมายคือ ผลผลิตพื้นบ้านที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะต้องได้รับการพัฒนาใน 3 ด้านคือ ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิผล และด้านความปลอดภัย เนื่องจากในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย ในปัจจุบันยังเป็นการเน้นในการผลิตเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละรูปแบบ ดังนั้นโจทย์ในการพัฒนา จึงมาจากชุมชนมีส่วนร่วม ประกอบกับการวิเคราะห์จากนักวิจัยทำให้กำหนดทิศทางการพัฒนาเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยสนับสนุนข้อมูลการใช้ประโยชน์สมุนไพร ที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและโอกาสทางการตลาด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ที่มีความโดดเด่น ที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละพื้นที่ชุมชน โดยทีมพัฒนาเริ่มต้นจากประเมินศักยภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบ ส่วนผสม การหาคุณค่าโภชนาการ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มสารสำคัญที่พบ และ สรรพคุณ และนำไปสู่การพัฒนาสูตร ส่วนผสมหลัก ส่วนผสมรองโดยใช้แนวทางการพัฒนามาตรฐาน ขั้นตอนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ฉลาก ขนาดบรรจุและราคาที่ตอบสนองต่อตลาด โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ได้รับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์รวม 36 รายการ กระจายในทั่วทุกภาคของประเทศเมื่อพัฒนาแล้วมีการประเมินความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมายก่อนจะนำสู่ตลาดต่อไป
 
15 ตุลาคม 2561 , 14:01 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด