รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่มีหนี้สิน..//

  
    ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เผย รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่มีหนี้สินโดยการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กับ ธ.ก.ส...// นายประสงค์ สังวาลย์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีหนี้สินโดยปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กับธ.ก.ส. โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน 36,605 รายที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL โดยคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าข่าย คือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินต้นหนี้ทุกบัญชี จากทุกสถาบันการเงิน รวมกันไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และเป็น NPLs ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีลูกค้า ธ.ก.ส.ที่เข้าหลักเกณฑ์ 2,622 ราย เป็นเงินกว่า 600 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้เกษตรกรทำสัญญากับธ.ก.ส.โดยจะได้รับการพักชำระเงินต้นร้อยละ 50 พักดอกเบี้ยทั้งหมด เกษตรกรผ่อนชำระหนี้เงินต้นร้อยละ 50 ที่เหลือ ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน แต่ไม่เกิน 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR-3 เมื่อผ่อนครบตามสัญญาแล้ว ธ.ก.ส.จะพิจารณา ยกดอกเบี้ยที่พักไว้ให้ ส่วนเงินเต้นที่เหลืออีก ร้อยละ 50 จะนำมาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ส่วนเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ คือต้องเป็นหนี้ NPLs มาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องชำระหนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากผิดนัดคิดดอกเบี้ยเงินต้น MRR+3 และปรับอีกร้อยละ 3 เว้นแต่มีหลักฐานว่าประสบภัยพิบัติ หรือมีปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาอื่นๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดชำระหนี้ 15 ปี
 
16 ตุลาคม 2561 , 15:01 น. , อ่าน 136  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด