สสส. จัดเวทีสื่อสารรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ .. )พ.ศ.....

  
    สสส. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ป้องกันมิให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวทีสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ (ฉบับที่...)พ.ศ. ... ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 จำนวน 10 มาตรา เพื่อให้พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาทิ สมควรกำหนดให้กองทุนมีจำนวนเงินรายได้สูงสุดในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และใช้จ่ายเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th และ เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขและ สสส., การรับฟังความคิดเห็นผ่านกระบวนการจัดประชุมภาคี 4 ภาค, การรับฟังความเห็นผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ที่จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคีทั้งสี่ภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งนี้ ในการจัดเวทีสื่อสารรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้ เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ 12 เครือข่าย ได้ยื่นหนังสือขอคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ด้วย
 
16 ตุลาคม 2561 , 15:46 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย