จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทืองเหลืองทั้งแผ่นดิน ขับเคลื่อนงานวันดินโลก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทืองเหลืองทั้งแผ่นดิน ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการฟื้นฟูทรัพยากรดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ที่ โครงการพระราชดำริห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเหลืองทั้งแผ่นดิน ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินของประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการฟื้นฟูทรัพยากรดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยกิจกรรมการปลูกปอเทืองในครั้งนี้ ปลูกในพื้นที่โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า กว่า 10 ไร่ การปลูกปอเทือง ซึ่งเป็นพืชระยะสั้น เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน สามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดินเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) และได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งงานวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitiarian Soil Scientist) จากสหวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Sciences) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
 
17 ตุลาคม 2561 , 18:34 น. , อ่าน 82  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย