ปปส. ภาค 5 เร่งหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 2

  
    ปปส. ภาค 5 ร่วมกับอำเภอแม่ริม เร่งผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต ามแนวทางศาสตร์พระราชา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และ นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่เริม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา (ครั้งที่ 2) ซึ่งชมรมการพัฒนาหมู่บ้านทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชาบ้านแม่สาใหม่และบ้านแม่สาน้อย ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อการพัฒนาทางเลือกตามแนวทางศาสตร์พระราชาพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะดำเนินการใน 4 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเชื่อมความสามัคคี, การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อยแม่ริม, การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพจักสาน/หัตถกรรม และการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ชนบท / ผ้าบาติก
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการในรายกิจกรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2561 โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เร่งขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแยง ได้มีส่วนร่วมภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิต และบริบทของพื้นที่ รวมถึงผลักดันให้บ้านแม่สาใหม่ หมู่ที่ 6 และบ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านนำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
18 ตุลาคม 2561 , 18:11 น. , อ่าน 106  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย