สวท.เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกรับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2561

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “ประชาบดี” ด้านสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2561
นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยุภาคภาษาชนเผ่า คลื่น A.M. 1476 KHz. สวท.เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในองค์กรสื่อที่ได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง จากการคัดเลือกของคณะกรรมการเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ซึ่งได้พิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร สื่อ เข้ารับรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 จำนวน 4 ประเภท 57 ราย
สวท.เชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐมีสื่อวิทยุในสังกัด จำนวน 4 คลื่นความถี่ ได้แก่ F.M. 93.25 MHz., F.M. 98.00 MHz., A.M. 639 KHz. และวิทยุภาคภาษาชนเผ่า A.M. 1476 KHz. เป็นองค์กรหลักด้านการกระจายเสียง เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐด้านนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชนสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ทั้งนี้ รางวัล “ประชาบดี” เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ โดยจะมอบให้แก่บุคคล หรือองค์กรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทำงานช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการดูแลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในสังคม ยกย่องคนดีและส่งเสริมคนดีให้คู่สังคมไทย
 
18 ตุลาคม 2561 , 19:39 น. , อ่าน 92  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม